Daňově uznatelné výdaje (náklady)

Daňově uznatelné výdaje (náklady)

 • Publikováno: 1.10.2010
 • Typ: výklady
 • Zdroj: Daně a právo v praxi 2010/10

Ing. Miloš Kořínek

V následujícím testu si připomeneme daňové uplatňování některých výdajů (nákladů), které vynakládá daňový subjekt na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 7 ZDP (příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) nebo podle § 17 ZDP (příjmy právnické osoby). Budeme přitom vycházet ze znění § 24 a § 25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů budeme nadále nazývat „daňově uznatelné výdaje“.

 1. Daňově uznatelným výdajem (nákladem) u firmy, která vede účetnictví, je:
  1. tržní hodnota nemovitosti ve zdaňovacím období, kdy byla prodána,
  2. kupní hodnota nemovitosti ve zdaňovacím období, kdy byla prodána,
  3. kupní hodnota nemovitosti ve zdaňovacím období, kdy byla nakoupena.
 2. Daň z převodu nemovitosti:
  1. není daňově uznatelným výdajem (nákladem),
  2. je daňově uznatelným výdajem (nákladem) v případě, že byla zaplacena za původního vlastníka,
  3. je daňově uznatelným výdajem (nákladem) jen,pokud byla zaplacena.
 3. Daňově uznatelným výdajem (nákladem) je:
  1. škoda vzniklá v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené neznámým pachatelem, a to i bez potvrzení policie,
  2. jakákoliv škoda vzniklá poplatníkovi v souvislosti s jeho podnikáním,
  3. škoda vzniklá v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem.
 4. Paušální náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnavatelem podle zákoníku práce:
  1. nejsou u zaměstnavatele daňově uznatelné,
  2. jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné,
  3. jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné pouze do výše 10.000 Kč za rok.
 5. Daňově uznatelným výdajem (nákladem) jsou:
  1. výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů (členství v lékařské komoře) apod.,
  2. výdaje (náklady), k jejichž úhradě se poplatník členstvím v zájmovém sdružení zaváže,
  3. výdaje (náklady) za členství, i když povinnost členství nevyplývá ze zvláštních zákonů.
 6. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů:
  1. jsou daňově uznatelné pouze, pokud byly zaplaceny,
  2. vždy daňově uznatelné,
  3. nejsou daňově uznatelné.
 7. Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy, po jejím ukončení nájemci, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky:
  1. že cena majetku nebude vyšší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů) platná ke dni nabytí majetku,
  2. že cena majetku nebude nižší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů) platná ke dni nabytí majetku,
  3. že cena majetku bude stejná jako cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů) platná ke dni nabytí majetku.
 8. Za daňové výdaje (náklady):
  1. nelze uznat vyplacené podíly na zisku,
  2. lze uznat vyplacené podíly na zisku,
  3. lze uznat vyplacené podíly na zisku, jestliže byly zdaněny srážkovou daní.
 9. Výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů:
  1. je daň z nemovitosti zaplacená za jiného poplatníka,
  2. je daň z nemovitosti zaplacená za jiného poplatníka jen v případě, že se jedná o nájemce této nemovitosti,
  3. není daň z nemovitosti zaplacená za jiného poplatníka.
 10. Výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nejsou:
  1. výdaje na osobní potřebu poplatníka,
  2. výdaje na osobní potřebu poplatníka, pokud nepřesahují ve zdaňovacím období částku 5.000 Kč,
  3. výdaje na osobní potřebu poplatníka, pokud nepřesahují ve zdaňovacím období částku 500 Kč.

Správné odpovědi: 1. b), 2. c), 3. c), 4. b), 5. a), 6. a), 7. b), 8. a), 9. c), 10. a).


Obsah dokumentu

Komerční sdělení

Klíčová slova

Související výklady