NEZDANITELNÉ ČÁSTKY, SLEVY NA DANI A DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ V ROCE 2010 - KAPITOLA II.

NEZDANITELNÉ ČÁSTKY, SLEVY NA DANI A DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ V ROCE 2010 - KAPITOLA II.

 • Publikováno: 9.3.2011
 • Typ: výklady
 • Zdroj: Práce a mzda

Katarína Dobešová, Pracovnice legislativního odboru daně z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob MF ČR. Lektorka a autorka mnoha odborných publikací

SLEVY NA DANI PODLE § 35ba ZDP

Tato kapitola obsahuje výklad následujících otázek:

 • úvod
 • sleva na poplatníka ve výši 24 840 kč ročně
 • sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 kč ročně
 • sleva na invaliditu 1. nebo 2. stupně ve výši 2 520 kč ročně
 • sleva na dani invaliditu 3. stupně ve výši 5 040 kč ročně
 • sleva na průkaz ztp/p 16 140 kč ročně
 • sleva na dani pro studenta ve výši 4 020 kč ročně
 • průkazy pro uplatnění slev na dani uvedených v § 38ba zdp

1. ÚVOD

Daň vypočtená roční sazbou podle § 16 ZDP ze základu daně (u zaměstnance z tzv. superhrubé mzdy) sníženého o nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP a zaokrouhleného na celé stokoruny dolů, se u zaměstnance při ročním zúčtování záloh sníží:

Slevy na dani podle § 35ba ZDP předcházejí daňovému zvýhodnění a nemůžou jít do mínusu (bonusu). Jednotlivé částky slevy na dani se odčítají od vypočtené daně nezávisle na sobě a při jejich uplatnění není rozhodující, kolik kalendářních měsíců zaměstnanec v daném zdaňovacím období pobíral zdanitelné příjmy, resp. po jako dobu byl zaměstnán apod. Jestliže bude vypočtená daň tak nízká, že odpočet slev na dani podle § 35ba ZDP (všech nárokových částek) nebude možné provést, daň se platit nebude (bude nula) a zaměstnanci uplatňujícímu daňové zvýhodnění vznikne za stanovených podmínek nárok na daňový bonus (splní-li podmínku „šestinásobku minimální mzdy“). Nevyužité částky slevy na dani podle § 35ba ZDP nelze přesouvat do dalšího zdaňovacího období.

Krácení slev na dani: Poplatník může uplatnit nárok na slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) ZDP, tj. na manželku (manžela), na invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupni a nebo 3. stupně, na průkaz ZTP/P a pro studenta jen ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. Nekrátí se jen sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP na poplatníka. Stejně jako doposud platí, že zaměstnanec může ve lhůtě pro podání žádosti o roční zúčtování záloh (do 15. 2. 2011) dodatečně prokázat rozhodné skutečnosti ohledně slev na dani, které v průběhu roku 2010 včas neprokázal (i příp. u předchozího zaměstnavatele nebo za dobu, kdy výdělečnou činnost nevykonával) a obdobně na daňové zvýhodnění. Dodatečně prokazuje nárok na daňové úlevy zaměstnanec stejnými průkazy, jako v průběhu zdaňovacího období.

Daňový nerezident ČR může uplatnit pro snížení vypočtené daně slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP, tj. na manželku (manžela), na tuzemský invalidní důchod a na průkaz ZTP/P jen za podmínky, že úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % z jeho tzv. celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6 ZDP, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10 ZDP a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Tzn. že daňový nerezident může uplatnit tyto slevy pro snížení vypočtené daně v ČR až po uplynutí zdaňovacího období a výlučně prostřednictvím daňového přiznání (nikoliv u zaměstnavatele). Výjimkou je jen základní sleva na dani (na poplatníka), která se ani u nerezidenta nekrátí a dále sleva na dani pro studenta.

2. SLEVA NA POPLATNÍKA VE VÝŠI 24 840 KČ ROČNĚ

Sleva na dani na poplatníka (základní) ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) náleží každému poplatníkovi a též výdělečně činnému poživateli starobního důchodu. Sleva na dani poplatníka (roční nekrácená) náleží též daňovému nerezidentovi ČR, a to i při ročním zúčtování záloh u zaměstnavatele.

3. SLEVA NA MANŽELKU (MANŽELA) VE VÝŠI 24 840 KČ ROČNĚ

Sleva na dani na manželku (manžela) žijící (žijícího) s poplatníkem v domácnosti ve výši 24 840 Kč ročně se podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP uplatní jen za podmínky, že manželka (manžel) nemá za zdaňovací období vlastní příjem přesahující 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P“), zvyšuje se částka slevy na dvojnásobek, tj. na 49 680 Kč. Jedná se o roční slevu, kterou lze uplatnit až po uplynutí zdaňovacího období. Tuto slevu nelze přiznat na druha nebo na družku.

Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani, nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nebo nejsou předmětem této daně. Do vlastního příjmů se započítávají i příjmy, které jsou např. předmětem daně dědické a darovací, dále např. jakýkoliv důchod, nemocenské dávky, mateřská, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, náhrada mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) vyplácená zaměstnavatelem namísto nemocenské, atp. Nezahrne se tam ale vrácený přeplatek z ročního zúčtování záloh, mzda za prosinec vyplacená v lednu následujícího kalendářního roku tam ale patří (viz § 38h ZDP).

Nepřihlédne se ale k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které jsou taxativně v zákoně vymezené takto:

 • dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995 Sb.), tj. dávky poskytované v závislosti na výši příjmů jako přídavek na dítě, porodné a ostatní dávky, jako rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla) a pohřebné,
 • dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon. č. 111/2006 Sb.),
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.),
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření (zákon č. 96/1993 Sb. a zákon č. 42/1994 Sb.),
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle ust. zákona č. 117/1995 Sb.),
 • sociální služby a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu , která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.).

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky (manžela) pro účely slevy podle tohoto písmene nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku viz ust. § 7 ZDP); a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich viz ust. § 9 odst. 2 ZDP nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich viz ust. § 10 ZDP).

V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (viz zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění). Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

Příjem vyživované manželky (manžela) se posuzuje vždy za celé zdaňovací období, sleva na dani ale náleží jen za ty kalendářní měsíce (ve výši 1/12 roční částky), na jejíž počátku žil poplatník v průběhu roku s manželkou (manželem) v domácnosti.

Příklady:

 1. Poplatník uzavřel sňatek 1. listopadu 2010. Sleva na dani na manželku se přizná jen za kalendářní měsíc prosinec ve výši 2 070 Kč (1 x 2 070 Kč) za podmínky, že manželka neměla vlastní příjmy v úhrnu za celé zdaňovací období roku 2010 vyšší než 68 000 Kč.
 2. Poplatnici, jejíž manžel zemřel 15. března 2010, náleží sleva na manžela za měsíce leden až březen ve výši 6 210 Kč (3 x 2 070 Kč) za podmínky, že manžel neměl vlastní příjmy v úhrnu za celé zdaňovací období roku 2010 vyšší než 68 000 Kč.

4. SLEVA NA INVALIDITU 1. NEBO 2. STUPNĚ VE VÝŠI 2 520 KČ ROČNĚ

Sleva na dani na invaliditu ve výši 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně) náleží v roce 2010 podle § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP poplatníkovi:

 • který pobírá invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně z tuzemského důchodového pojištění,
 • jemuž zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně pouze z toho důvodu, že splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod.

Počínaje rokem 2010 se dosavadní sleva na dani na částečný invalidní důchod považuje za slevu na dani pro invaliditu 1. nebo 2. stupně. Tato sleva náleží jako doposud nejen poplatníkovi, který takový důchod pobírá, ale i poplatníkovi jemuž invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně nenáleží pouze z důvodu, že poplatník splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod (tzv. souběh nároků na invalidní důchod 1. nebo 2. stupně a starobní důchod); zaměstnanci ale jen na základě potvrzení správce daně.

Příklad: Poplatníkovi byl k 1. 1. 2010 transformován částečný invalidní důchod na invalidní důchod ve 2. stupni. Na základě první kontrolní lékařské prohlídky konané dne 17. 8. 2010 bylo stanoveno, že se u něj jedná pouze o invaliditu 1. stupně, protože jeho pracovní schopnost poklesla jen o 45 %. Dne 3. 9. 2010 obdržel poplatník rozhodnutí ČSSS se sídlem v PRAZE, že mu od 27. 10. 2010 náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu 2. stupně pouze invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně s tím, že se u něj výše invalidního důchodu do budoucna nemění. Poplatníkovi při ročním zúčtování záloh za rok 2010 náleží kromě slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč na základě předložených dokladů sleva na invaliditu 1. nebo 2. stupně ve výši 2 520 Kč (tj. 12 x 210 Kč).

5. SLEVA NA DANI INVALIDITU 3. STUPNĚ VE VÝŠI 5 040 KČ ROČNĚ

Sleva na dani na invaliditu ve výši 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně) náleží v roce 2010 podle § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP poplatníkovi,

 • který pobírá-li invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • který pobírá-li jiný důchod z tuzemského důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve 3. stupni,
 • zanikl-li u něj nárok na invalidní důchod ve 3. stupni pouze z toho důvodu, že splňuje podmínky pro výplatu starobního důchodu,
 • je-li poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve 3. stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve 3. stupni (např. nesplnil-li potřebnou dobu pojištění).

Počínaje rokem 2010 se dosavadní sleva na dani na plný invalidní důchod považuje za slevu na dani pro invaliditu 3. stupně. Tato sleva náleží jako doposud nejen poplatníkovi, který invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně pobírá, ale též při tzv. souběhu nároků na invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (do konce roku 2009 plný invalidní důchod) a starobní důchod a dále v případech výše uvedených (zaměstnanci lze ale pak přiznat slevu na dani jen na základě potvrzení správce daně). Za jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita poplatníka, se považuje podle § 50 odst. 2 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vdovský (vdovecký) důchod, na který má nárok vdova (vdovec) invalidní ve 3. stupni po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky).

Příklad: Poplatníkovi byl k 1. 1. 2010 transformován plný invalidní důchod na invalidní důchod ve 3. stupni. Na základě první kontrolní lékařské prohlídky konané dne 12. 6. 2010 bylo stanoveno, že u něj jedná pouze o invaliditu 1. stupně, protože u něj poklesla pracovní schopnost jen o 45 %. Dne 3. 9. 2010 obdržel poplatník rozhodnutí ČSSS se sídlem v Praze, že mu od 24. 10. 2010 náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pouze invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně, ale že se podle článku II. bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. výše invalidního důchodu sníží u něj až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této lékařské prohlídky. Poplatníkovi při ročním zúčtování záloh za rok 2010 náleží sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč a na základě předložených průkazů (rozhodnutí ČSSZ a dokladu o výplatě důchodu) sleva na invaliditu 3. stupně ve výši 4 200 Kč (10 x 420 Kč) a sleva na invaliditu 1. stupně ve výši 420 Kč (2 x 210 Kč).

Příklad: Poplatník, který pobíral plný invalidní důchod od roku 2002, dovršil věku 65 již v roce 2009 a proto mu byl k 1. 1. 2010 transformován tento invalidní důchod na důchod starobní. V září 2010 ale nastoupil na brigádu, podepsal prohlášení k dani a požádal pro skončení roku 2010 u zaměstnavatele o roční zúčtování záloh. Poplatníkovi náleží při ročním zúčtování záloh za rok 2010 kromě slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč, na základě předepsaného dokladu (potvrzení finančního úřadu o souběhu nároku na důchod starobní a invalidní pro invaliditu 3. stupně) také ještě sleva na dani invaliditu 3. stupně, i když výplata tohoto invalidního důchodu byla zastavena; sleva na invaliditu náleží ve výši 5 040 Kč, i když zaměstnání vykonával zaměstnání v tomto roce jen po dobu 4 kalendářních měsíců.

6. SLEVA NA PRŮKAZ ZTP/P 16 140 KČ ROČNĚ

Sleva na dani pro poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P, náleží podle § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně). Přiznání této slevy není vázáno na skutečnost, zda poplatník pobírá či nepobírá invalidní důchod. Poplatník, který je po celý rok držitelem průkazu ZTP/P a nepobírá žádný invalidní důchod, má při ročním zúčtování záloh za rok 2010 nárok na slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč a na základě předloženého průkazu ZTP/P také na slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud držitel tohoto průkazu pobírá invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. a nebo 3. stupně, slevy na dani se kumulují. Pobírá-li např. poplatník invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok v roce 2010 na slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč a dále na slevu na invaliditu 3. stupně ve výši 5 040 Kč a také ještě na slevu z titulu průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč.

7. SLEVA NA DANI PRO STUDENTA VE VÝŠI 4 020 KČ ROČNĚ

Podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP náleží sleva na dani ve výši 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně)

 • poplatníkovi po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, a
 • po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, až do dovršení věku 28 let.

Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená v § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Soustavná příprava na budoucí povolání začíná až na střední škole, takže splnění podmínky tzv. soustavné přípravy na budoucí povolání se musí zkoumat také u nezletilého poplatníka (tato podmínka u daňového zvýhodnění na vyživované nezletilé dítě odpadá). Slevu pro studenta lze přiznat naposledy v kalendářním měsíci, kdy poplatník dovrší věku 26 let, u prezenčního (denního) doktorského studijního programu na vysoké škole naposledy v měsíci, kdy poplatník dovrší věku 28 let.

U slevy pro studenta (na rozdíl od daňového zvýhodnění) není rozhodující, zda zletilý poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo nikoliv. Slevu pro studenta může uplatnit daňový nerezident ČR též u zaměstnavatele. U studenta vysoké školy ve věku do 26 let pro uplatnění této slevy na dani není rozhodující, jakou formou studium probíhá, tj. zda jde o formu prezenční, distanční nebo o kombinaci obou forem (rozhodující je, že se jedná o bakalářské, nebo magisterské a nebo doktorské studium).

Při stanovení výše slevy na dani pro studenta po skončení zdaňovacího období je rozhodující, v kolika měsících uplynulého roku byl poplatník považován „za studenta“ (tzn. kdy byla u něj splněna podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání) a nikoliv v kolika měsících v kalendářním roce měl zdanitelné příjmy. Například pokud se poplatník soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem po celé zdaňovací období, bude mít nárok na základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč a slevu pro studenta ve výši 4 020 Kč (nevadí, že přitom pracoval pouze po část roku). Sleva pro studenta se bude krátit v případě, že poplatník nebude studentem (žákem) po celé zdaňovací období (v průběhu kalendářního roku zahájí, ukončí, zanechá, nebo přeruší studia, bude vyloučen ze školy apod.).

Sleva pro studenta náleží za ty kalendářní měsíce, na jejichž počátku je splněna podmínka, že poplatník se soustavně připravoval na budoucí povolání ve smyslu zákona o státní sociální podpoře. Při studiu na vysoké škole (v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia) a denním studiu na střední škole není ani na závadu, že poplatník má např. příjmy z výdělečné činnosti nebo z podnikání. Výjimkou je doba posledních prázdnin po skončení studia na střední škole a kalendářní měsíc navazující na řádné ukončení studia na vysoké škole, jestliže poplatník ve studiu dále nepokračuje (tzv. poslední prázdniny). Zde se zkoumá, zda výdělečná činnost ve smyslu § 10 cit. zákona o státní sociální podpoře byla vykonávána po celý kalendářní měsíc, nebo zda dítě mělo po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, resp. zda výdělečná činnost a nárok na tyto podpory na sebe nenavazují tak, že trvaly po celý kalendářní měsíc.

Příklad: Žák ve věku 19 let ukončil studium na střední škole maturitou v květnu 2010 a dál ve studiu nepokračoval. Do zaměstnání nastoupil až po prázdninách v září a uplatnil jen slevu na dani na poplatníka. Zaměstnavatel mu při ročním zúčtování záloh za rok 2010 na základě předepsaných průkazů přizná slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu pro studenta ve výši 2 680 Kč, tj. 8 × 335 Kč.

Příklad: Žák střední školy ve věku 17 let ukončil v červnu 2010 druhý ročník a od září řádně pokračoval ve studiu. Po dobu školních prázdnin pracoval jako brigádník na základě dohody o pracovní činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Zde uplatnil slevu na dani na poplatníka ve výši 2 070 Kč a na základě potvrzení školy i slevu pro studenta ve výši 335 Kč. Po skončení roku požádá o roční zúčtování záloh a předloží potvrzení školy, že od září se dál připravoval na budoucí povolání v dalším ročníku na téže střední škole. Zaměstnavatel mu při ročním zúčtování záloh za rok 2010 přizná slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu pro studenta ve výši 4 020 Kč, tj. 12 × 335 Kč.

8. PRŮKAZY PRO UPLATNĚNÍ SLEV NA DANI UVEDENÝCH V § 38ba ZDP

Zaměstnanec uplatňuje slevy na dani podle § 35ba ZDP u zaměstnavatele na základě předepsaných průkazů uvedených v § 38l odst. 2 ZDP takto:

 1. slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP na poplatníka, čestným prohlášením (v tiskopisu Prohlášení k dani), že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal prohlášení k dani u jiného zaměstnavatele,
  • každoročně do 15.2. na běžný rok,
  • do 30 dnů po vstupu do zaměstnání,
  • do 15. 2. po uplynutí zdaňovacího období případně zpětně na uplynulé zdaňovací období se žádostí o roční zúčtování záloh;
 2. slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP na manželku (-la),
  • dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem,
  • každoročně do 15. 2. v žádosti o roční zúčtování záloh svým čestným prohlášením, že manželka (manžel) neměla (neměl) v uplynulém roce vlastní příjem přesahující 68 000 Kč ročně;
 3. slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) ZDP na invaliditu 1. nebo 2. a nebo 3. stupně,
  • rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 1. nebo 2. stupně (do konce roku 2009 částečně invalidního důchodu), nebo pro invaliditu 3. stupně (do konce roku 2009 plného invalidního důchodu), a
  • každoročně nejpozději do 15. 2. (na běžný rok) dokladem o výplatě invalidního důchodu pro invaliditu 1. nebo 2. a nebo 3. stupně, nebo
  • potvrzením správce daně místně příslušného podle bydliště poplatníka o tom, že
   1. poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu upravujícího důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve 3. stupni, nebo
   2. že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. a nebo 3. stupně (příp. že mu zanikl nárok na částečný nebo plný invalidní důchod) z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo
   3. je-li poplatník podle zvláštních právních předpisů invalidní ve 3. stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve 3. stupni;
 4. slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP jako držitel průkazu ZTP/P,
  • průkazem ZTP/P;
 5. slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání,
  • potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a
  • pokud poplatník studuje na střední nebo vysoké škole v cizině,
   1. potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a
   2. rozhodnutím Ministerstva školství a mládeže ČR, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v ČR.

Komerční sdělení

Klíčová slova