Zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

se slova „nebo daň včetně zvýšení daně“ zrušují.
95. Nadpis § 38c zní: „Plátce daně“.

96. V § 38c se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Plátcem daně se rozumí osoba se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, která podle tohoto zákona odvádí správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy, nebo úhradu na zajištění daně.“. Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
97. V § 38c odst. 2 se slova „daně39) podle § 38d, 38e a § 38h“ nahrazují slovem „daně“.
98. V § 38d odst. 3 větě třetí se za slovo „skutečnost“ vkládají slova „s výjimkou příjmů podle § 6 odst. 4“ a slova „na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím, pokud místně příslušný správce daně na žádost plátce daně nestanoví jinak“ se zrušují.
99. V § 38d se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

100. V § 38d odstavec 10 zní:

„(10) Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit.“.
101. V § 38e odst. 6 větě druhé se slova „na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným Generálním finančním ředitelstvím“ zrušují.
102. V § 38fa odst. 2 , 3 , 4 a 6 se slovo „hlášení“ nahrazuje slovem „oznámení“.

103. V § 38fa odstavec 5 zní:

„(5) Oznámení podle odstavců 2 a 4 podává platební zprostředkovatel o všech výplatách provedených ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nejpozději do 15. dne třetího měsíce po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání. Oznámení lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.“.
104. V § 38g odst. 2 se slova „podle § 15 odst. 3 a 4“ zrušují.

105. § 38gb včetně nadpisu zní:

㤠38gb

Daňové přiznání v insolvenčním řízení

(1) Poplatník, který je fyzickou osobou, s výjimkou poplatníka s příjmy pouze podle § 6, který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení, neuplatní nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani s výjimkou slevy podle § 35ba odst. 1 písm. a) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Dále neuplatní daňové zvýhodnění s výjimkou slevy na dani podle § 35c odst. 1 ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, u poplatníka vedoucího účetnictví z výsledku hospodaření, za tu část zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání.
(2) Nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění poplatník uplatní v daňovém přiznání za uplynulé zdaňovací období, ve kterém se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) za celé zdaňovací období, splňuje-li stanovené podmínky. Daň vyměřená na základě podání daňového přiznání podle odstavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření daně podle daňového přiznání podaného po uplynutí zdaňovacího období.“.
106. V § 38h odst. 1 větě první se za slovo „zálohu“ vkládají slova „na daň“ a za větu první se vkládá věta „Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu.“.
107. V § 38h odst. 3 se slova „nebo 5“ zrušují.
108. V § 38h odst. 4 se slova „Zálohu vypočtenou podle odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „Vypočtenou zálohu“.
109. V § 38h odst. 14 se slova „§ 6 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 36“.
110. V § 38i odst. 2 se věty čtvrtá a pátá zrušují.

111. V § 38i odstavec 6 zní:

„(6) Nevrátil-li plátce daně poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, přeplatek, nebo poskytl-li plátce daně poplatníkovi daňové zvýhodnění nižší, než je stanoveno tímto zákonem, a vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění poplatníkovi nevyplatil, nevzniká plátci daně právo na vrácení přeplacené částky.“.
112. V § 38i se odstavce 7 a 8 zrušují.

113. V § 38j se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, je povinen podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybírané srážkou formou záloh (dále jen „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“).
(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

114. V § 38j odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.
(7) Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit.“.
115. Poznámky pod čarou č. 34b, 40a a 134 včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují.

116. V § 38j odst. 8 úvodní část ustanovení zní:

„Plátce daně uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.“.
117. V § 38j odst. 9 se slova „podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků40a)“ nahrazují slovy „daně z příjmů ze závislé činnosti“ a slova „nebo plátcova pokladna“ se nahrazují slovem „daně“.
118. V § 38j odst. 10 se slova „nebo plátcovy pokladny“ zrušují.
119. V § 38k odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
120. V § 38k odst. 5 písm. f) se za slovo „připojištění“ vkládají slova „nebo penzijní pojištění“.
121. V § 38l odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy stavebním povolením nebo ohlášením stavby“.

122. V § 38l odst. 1 písmeno h) zní:

  • „h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 5,“.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >|

Komerční sdělení

Klíčová slova