Mezinárodní doprava po novele ZDPH

Mezinárodní doprava po novele ZDPH

  • Publikováno: 1.7.2011
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Otázky & odpovědi pro účetní 2011/7

Dagmar Masná

Podnikatel, fyzická osoba, vede daňovou evidenci, plátce DPH podniká v oblasti silniční motorové dopravy a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní, jedná se pouze o zprostředkování služeb. Co se od 1. 4. 2011 mění pro mezinárodní dopravce? Před novelou zákona tento podnikatel u faktur vystavených, kde služba byla v některém státě Evropské unie, vystavoval faktury bez DPH a v přiznání k DPH toto vyplnil do řádku č. 21. U přijatých faktur od dopravců ze států Evropské unie, které byly také bez DPH, vyměřil DPH z těchto faktur jak na vstupu, tak i na výstupu a toto vyplnil v přiznání do řádků č. 5 a 43, kde se tyto řádky rovnaly. Zůstává takto vedené přiznání k DPH stále stejné nebo došlo k nějaké změně?

Pokud jde o službu přepravy či související služby s přepravou poskytovanou osobě povinné k dani, k žádné změně novelou ZDPH, platnou od 1. 4. 2011 nedošlo. Stále platí, že nejdříve je nutné určit místo plnění, kterým je sídlo nebo místo podnikání příjemce služby. Je-li služba poskytnuta provozovně, pak je místem plnění místo, kde je provozovna umístěna.
V případě, že přeprava je poskytnuta osobě povinné k dani v jiném členském státě, je místem plnění tento stát a český přepravce tuto službu vykáže na řádku č. 21 daňového přiznání a současně podá souhrnné hlášení.
Pokud je přeprava poskytnuta osobě povinné k dani v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani, je místem plnění tuzemsko a příjemce služby je povinen přiznat daň - údaje uvede na řádku č. 5, při splnění podmínek pro nárok na odpočet na řádku č. 43 daňového přiznání.
Také i nadále platí, že osvobozena od daně s nárokem na odpočet je přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží. Cena této služby se uvádí na řádku č. 26 daňového přiznání.
Je-li přeprava poskytnuta osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Pokud je přeprava poskytnutá osobě nepovinné k dani uskutečněna mezi členskými zeměmi, je místem plnění místo zahájení přepravy. Znamená to, že v uvedeném případě, kdy přeprava bude zahájena v tuzemsku, bude tato služba u českého přepravce zdanitelným plněním a uvede se na řádku č. 1 daňového přiznání.
Jestliže je poskytována pouze služba zprostředkování, je možné tuto službu posoudit jako službu související přepravou za využití stejných pravidel.

Související předpisy:


Obsah dokumentu

Komerční sdělení

Klíčová slova