Zaměstnávání agenturních pracovníků od 1. 1. 2013

Zaměstnávání agenturních pracovníků od 1. 1. 2013

  • Publikováno: 20.12.2012
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Práce a mzda 2013/1

JUDr. Marcela Smutná

Máme dotaz ohledně zaměstnávání agenturních pracovníků od 1. 1. 2013. Jaké změny jsou v této věci v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny přes agenturu? Agentura naší firmě fakturuje za jejich práci.

Zákonem č. 367/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012, byl novelizován § 66 zákona o zaměstnanosti. Novela zakázala agenturám práce zaměstnávat cizince, tj. fyzické osoby, které nejsou ve smyslu zákona občany Evropské unie. Zprostředkování zaměstnání agenturou práce upravují § 58 až 66 zákona. Podle § 66 se zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení uzavřené s uživatelem podle zákoníku práce.

Agentura práce nemůže na základě výše uvedené novely zákona o zaměstnanosti dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. V praxi to znamená, že agentura práce nesmí zaměstnávat a přidělovat k jinému zaměstnavateli cizince - občany ze zemí mimo Evropskou unii, kteří jediní potřebují povolení k zaměstnání.

Novelizující zákon č. 367/2011 Sb. obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého práva a povinnosti z dohod uzavřených podle § 308 zákoníku práce o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele, uzavřených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do dne 1. 1. 2012). Podle § 309 odst. 6 zákoníku práce agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce.

V daném případě není zřejmé, kdy byla mezi vámi a agenturou práce uzavřena dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců. Pokud by to bylo před účinností zákona č. 367/2011 Sb., tedy před 1. 1. 2012, až do uplynutí sjednané doby by se postupovalo stejně jako před rokem 2012. Po 1. lednu 2012 již dohodu mezi vámi a agenturou práce o dočasném přidělení občanů Ukrajiny k výkonu práce u vás není možné uzavřít. Podle dosažitelných informací se zatím se změnou uvedené úpravy nepočítá.

Související předpisy:

  • § 58 až 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • § 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Komerční sdělení

Klíčová slova

Podobná rozhodnutí soudu

Související výklady