ČÚS č. 017 - Zúčtovací vztahy

ČÚS č. 017 - Zúčtovací vztahy

 • Publikováno: 17.6.2009
 • Typ: výklady
 • Zdroj: Účetnictví v praxi 2009/6

Ing. Miroslav Bulla

V další části seriálu o Českých účetních standardech (dále jen „ČÚS“) se budeme věnovat ČÚS č. 017 - Zúčtovací vztahy. Účtování o zúčtovacích vztazích jsou velmi často účtované účetní operace, vždyť ve většině účetních operací se vyskytuje některý z účtů zúčtovacích vztahů. ČÚS č. 017 je tak poměrně rozsáhlý, jeho náplní je spíše obsahové vymezení účtové třídy 3, než nějaké podrobné postupy účtování o zúčtovacích vztazích.

ČÚS č. 017 obsahuje základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „VPU“), v těchto položkách:

Aktiva:
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
C. II. Dlouhodobé pohledávky (položky 1 až 7)
C. III. Krátkodobé pohledávky (položky 1 až 9)
D. I. Časové rozlišení (položky 1 až 3)

Pasiva:
B. II.8. Dohadné účty pasivní
B. III. Krátkodobé závazky (položky 1 až 11)
C. I. Časové rozlišení (položky 1 až 2)

Účetní předpisy, kterých se ČÚS č. 017 především týká:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZU“):

 • § 2528 ZU - oceňování, kursové rozdíly, opravné položky
 • § 29 ZU a § 30 ZU - inventarizace pohledávek a závazků

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZU, v platném znění:

 • § 5 VPU - obsahové vymezení pohledávek za upsaný základní kapitál
 • § 10 VPU - obsahové vymezení dlouhodobých pohledávek
 • § 11 VPU - obsahové vymezení krátkodobých pohledávek
 • § 13 VPU - obsahové vymezení časového rozlišení v aktivech rozvahy
 • § 17 VPU - obsahové vymezení dlouhodobých závazků
 • § 18 VPU - obsahové vymezení krátkodobých závazků
 • § 19 VPU - obsahové vymezení časového rozlišení v pasivech rozvahy
 • § 50 VPU - vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek
 • § 55 VPU - tvorba a použití opravných položek
 • § 60 VPU - kursové rozdíly

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ

O zúčtovacích vztazích se podle bodu 2.3. ČÚS č. 017 účtuje v účtové třídě 3, která obsahuje:

 1. účtovou skupinu 31 - pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům, s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (účtová skupina 05) a poskytnutých záloh na zásoby (účtová skupina 15),
 2. účtovou skupinu 32 - krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů,
 3. účtovou skupinu 33 - zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, ostatní tituly zúčtování se zaměstnanci, včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, s výjimkou zúčtování ke společníkům v obchodních společnostech a členům družstva ze závislé činnosti (účtováno v účtové skupině 36),
 4. účtovou skupinu 34 - zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, poplatků a dotací,
 5. účtovou skupinu 35 - zúčtování krátkodobých poskytnutých půjček a úvěrů v rámci účetních jednotek konsolidačního celku, pohledávky za upsaný základní kapitál, krátkodobé pohledávky za společníky, pohledávky ze sdružení podle smlouvy o sdružení a pohledávky za členy družstva,
 6. účtovou skupinu 36 - zúčtování krátkodobých závazků z přijatých půjček a úvěrů v rámci účetních jednotek konsolidačního celku, závazky ke společníkům, závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení a závazky ke členům družstva,
 7. účtovou skupinu 37 - zúčtování pohledávek a závazků z prodeje podniků, pohledávky z emise dluhopisů, jakož i zúčtování jiných pohledávek a závazků, jež nejsou zachyceny na účtech v účtových skupinách 31 až 36,
 8. účtovou skupinu 38 - zúčtování na přechodných účtech aktiv a pasiv pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období,
 9. účtovou skupinu 39 - zúčtování opravné položky k pohledávkám, vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení.

POSTUP ÚČTOVÁNÍ

V uvedených účtových skupinách účtové třídy 3 se podle bodu 3. ČÚS č. 017 účtují následující skutečnosti.

Účtová skupina 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • pohledávky za odběrateli; účtuje se při splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů (např. účet 311),
 • poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele (např. účet 314),
 • ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy (např. účet 315),
 • pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance; ve prospěch účtu pohledávek za směnky předané bance k proplacení se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené (např. účty 312 a 313).

Účtová skupina 32 - Závazky (krátkodobé)

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • závazky vůči dodavatelům; účtuje se při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů (např. účet 321),
 • přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům (např. účet 324); o předpisu přijatých záloh se přitom účtuje pouze u pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky),
 • ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli, závazek vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony z poskytování záručního paušálu (např. účet 325),
 • směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší (např. účet 322).

Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou závazků ke společníkům ze závislé činnosti) a jejich zúčtování (např. MD 521/D 331),
 • různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje (např. MD 512/D 333), zálohy k vyúčtování (např. MD 335/D 211), uplatnění náhrady za zaměstnanci (např. MD 335/D 648),
 • závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění (např. MD 524, 331, resp. 366/D 336),
 • nároky na výplaty sociálních dávek (dřívější nemocenské dávky vyplácené zaměstnavatelem).

Účtová skupina 34 - Zúčtování daní a dotací

 • a) Daň z příjmů:
  • placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost (např. MD 341/D 221),
  • ke konci rozvahového dne se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání (např. MD 591, resp. 593/D 341),
  • není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se podle ČÚS č. 004 - Rezervy,
  • daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům (např. MD 331/D 342).
 • b) Daň z přidané hodnoty (DPH):
  • na základě daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné DPH za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu (např. MD 311/D 343); jestliže bylo zdanitelné plnění uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, účtuje se na vrub příslušného účtu účtových tříd 0, 1 a 5,
  • daňový dobropis (snížení DPH) a vrubopis (zvýšení DPH) při opravě základu DPH, podle něhož byl původní závazek vyúčtován,
  • na základě daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém po zaúčtování plátce uplatnil nárok na odpočet daně (např. MD 343/D 321),
  • placení daně finančnímu orgánu (např. MD 343/D 221),
  • vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu (např. MD 221/D 343).

Účtování musí být uspořádáno (např. pomocí analytického členění účtů) tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání především:

 • daňový závazek za zdaňovací období,
 • odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
 • zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně,
 • oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
 • c) Ostatní daně a poplatky:
  • daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu (např. MD 311/D 345); jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích, účtuje se na vrub příslušného účtu účtových tříd 1 a 5,
  • odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní, nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období (např. MD 345/D 321),
  • další daně podle příslušných daňových předpisů - daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí (např. účet 345),
  • poplatky a jejich placení (např. MD 538/D 345, resp. MD 345/D 221).

Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání:

 • daňový závazek za zdaňovací období,
 • nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
 • zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
 • d) Dotace:
  • nezpochybnitelný právní nárok na dotaci (např. MD 378/D 346, příp. 347), tj. o dotaci se účtuje již při nezpochybnitelném nároku, ne až při jejím přijetí,
  • použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy (např. MD 346, příp. 347/ /D 648),
  • použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů (např. MD 346, příp. 347/D 668),
  • použití dotace na pořízení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny (např. MD 346, příp. 347/D 04x).

Účtová skupina 35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • krátkodobé půjčky a úvěry poskytnuté účetním jednotkám konsolidačního celku (např. účet 351),
 • pohledávky za upisovateli základního kapitálu atd., tj. akcionáři, společníky a členy družstva (např. účet 353); zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly vykazované v položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál“,
 • krátkodobé pohledávky za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popřípadě za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty (např. MD 354/D 596 či 431),
 • krátkodobé pohledávky z půjček a úvěrů společníkům v obchodní společnosti, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti či ve společnosti s ručením omezeným (např. MD 355/D 644),
 • pohledávky za účastníky sdružení, které není právnickou osobou (např. účet 358).

Účtová skupina 36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • krátkodobé závazky k účetním jednotkám v rámci konsolidačního celku z přijatých půjček a úvěrů (např. účet 361),
 • závazky ke společníkům včetně akcionářů v obchodních společnostech nebo členům v družstvech ve výši jejich podílů na zisku společnosti nebo družstva (např. MD 596 či 431/D 364),
 • krátkodobé závazky z půjček a úvěrů od společníků obchodní společnosti (např. účet 365),
 • závazky ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování (např. MD 522/D 366),
 • závazky účetní jednotky jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady (např. účet 367),
 • závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou (např. účet 368).

Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • pohledávky z prodeje podniku nebo jeho části nebo nájmu podniku či jeho části (např. účty 371 a 374); kupující účtuje o závazku z koupě podniku či jeho části (např. účet 372), viz ČÚS č. 011 - Operace s podnikem,
 • pohledávky a závazky z pevných termínovaných operací, o nakoupených a prodaných opcích; analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce (např. účty 373, 376, 377), viz ČÚS č. 009 - Deriváty,
 • účtuje zde emitent dluhopisů o pohledávce z emitovaných dluhopisů (vydání dlouhodobých dluhopisů MD 375/D 473, vydání krátkodobých dluhopisů MD 375/D 241); ve prospěch tohoto účtu se účtuje úhrada dluhopisů od majitele; analytické účty se vedou podle jednotlivých emisí,
 • další pohledávky a krátkodobé závazky (např. pohledávka na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou, závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu, závazek nebo pohledávka řízené společnosti, pohledávka nebo závazek řídící společnosti, závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a závazek ze spotřebních daní při dovozu), např. účty 378 a 379,
 • pohledávka z vkladu do obchodní společnosti a družstva do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcií či zatímních listů (např. účet 378).

Na analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu (účet 379). V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytických účtů k tomuto účtu uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.

Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

V této účtové skupině se účtuje o přechodných účtech aktiv a pasiv. Pomocí těchto účtů se časově rozlišují náklady a výnosy. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. Dále se v této účtové skupině účtuje o dohadných položkách:

 • Náklady příštích období (např. účet 381), tj. výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5 (např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné). Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.
 • Komplexní náklady příštích období (např. účet 382), tj. náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu (např. náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj, pokud se časově rozlišují, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení). Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
 • Výdaje příštích období (např. účet 383), tj. náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši (např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku).
 • Výnosy příštích období (např. účet 384), tj. příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích (např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné). Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, se kterým věcně souvisejí.
 • Příjmy příštích období (např. účet 385), tj. částky účetní jednotkou nepřijaté (neinkasované), které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám (např. výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby). Účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové třídy 6.
 • Dohadné položky aktivní (např. účet 388), jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků (např. MD 388/D 648 či 668).
 • Dohadné položky pasivní (např. účet 389), jde např. o nevyfakturované dodávky, nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, a závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno ke konci rozvahového dne stanovit konečnou výši závazku (např. MD 548 či 562/D 389). Účtuje se zde i o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění), bude-li proplacena v příštím účetním období.

Účtová skupina 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Tato účtová skupina zahrnuje:

 • tvorbu opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popřípadě zrušení (viz ČÚS č. 005 - Opravné položky), např. účet 391,
 • vztahy mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na organizaci účetnictví účetní jednotky (např. účet 395); tento účet nemá při uzavírání účetních knih žádný zůstatek,
 • převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení, které není právnickou osobou (např. účet 398); případný zůstatek příslušného účtu účtové skupiny se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účtová skupina 35 a 36).

ČÚS č. 017 obsahuje u některých účetních případů týkajících se zúčtovacího vztahů odkazy i na další ČÚS:

ANALYTICKÉ ÚČTY

Účty pohledávek resp. závazků se v souladu s ČÚS č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech a ČÚS č. 017 analyticky člení minimálně následujícím způsobem:

 • na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti,
 • podle jednotlivých dlužníků a věřitelů (rozlišení podle dlužníků není třeba provádět bezpodmínečně pomocí analytického členění, postačí různá třídění, která umožňují účetní SW, např. podle IČO či kódu dlužníka atd.; klasické analytické účty např. při počtu partnerů v řádech tisíců nejsou realizovatelné),
 • podle jednotlivých druhů měn,
 • pro potřeby DPH (viz výše),
 • pro potřeby spotřebních daní (viz výše),
 • pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění atd.

PŘÍKLAD ÚČTOVÁNÍ O MZDÁCH

Ve s. r. o. je v pracovním poměru 9 zaměstnanců a jeden ze společníků této s. r. o. Jeden ze zmíněných zaměstnanců byl v daném měsíci nemocen a pobíral náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti ve výši 6 000 Kč. O mzdách v této s. r. o. lze účtovat např. následujícím způsobem:

Účtování o mzdách

kde:
účet 221-Bankovní účty
účet 331-Zaměstnanci
účet 336.1-Zúčtování s OSSZ
účet 336.2-Zúčtování se ZP
účet 366-Závazky ke společníkům
účet 342-Daň z příjmů ze závislé činnosti
účet 521.1-Mzdové náklady - hrubé mzdy
účet 521.2-Mzdové náklady - náhrady mzdy (nemoc)
účet 522-Příjmy společníků ze závislé činnosti
účet 524.1-Zákonné sociální pojištění - SP
účet 524.2-Zákonné sociální pojištění - ZP
účet 527-Zákonné sociální náklady - náhrady mzdy (nemoc)

O letošní novince v podobě náhrady mzdy při pracovní neschopnosti se v praxi účtuje i jinými způsoby (např. 3 000 Kč MD 521.2/D 331, 3 000 Kč MD 336.2/D 331, místo účtu 524 se účtuje na účet 521 atd.). Účetní praxe se v tomto případě ještě neustálila. O následném nemocenském s. r. o. vůbec neúčtuje, zaměstnanci jej vyplácí přímo příslušná OSSZ.


Komerční sdělení

Klíčová slova

Související vzory